Loading
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน

สภาพปัจจุบัน และปัญหา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน

การสำรวจข้อมูล สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสานในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ที่นำเสนอ การจำแนกประเภทวัตถุสิ่งของที่จัดแสดง การวางระบบดูแลสิ่งของและอาคารสถานที่  โดย ศักดิ์ชาย สิกขา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน
Download Fulltext