• สารจากอธิการบดี : เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 4 ปี 30 กรกฎาคม 2537

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพัฒนาการมาโดยลำดับ เริ่มจากการเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2531 และต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถปฏิบัติภารกิจหลักสำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การส่งเสริมงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และดำเนินนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในส่วนตะวันออกของภาค ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานตามภารกิจหลัก และปณิธานของสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนางานวิชาการให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยส่วนรวม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องนั้น ย่อมนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่น และปรากฏเป็นชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยด้วย ความร่วมมือร่วมใจ และความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย นับว่ามีความสำคัญยิ่งที่จะนำพาให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จตามปรัชญา และปณิธานที่กำหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูล : กองแผนงาน, งานวิจัยสถาบัน.(2537). ประวัติการสร้างสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอกสารเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ 4 ปี วันที่ 30 กรกฏาคม 2537, หน้า ก

  • ประวัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อกำเนิดในลักษณะ วิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 และดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก 2 สาขา คือ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาได้ย้ายสถานที่มาที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบัน และวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงการที่จะขยายงานจัดการศึกษาไปยังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่าง ๆ อันได้แก่เภสัชศาสตร์ แพทย์ศาสตร์เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน และปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพิจารณาถึงความเร่งด่วน และคงามเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีศักยภาพและความพร้อมที่จะจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะแรก กอรปกับได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดียิ่งจากคณะเภสัชศาสตร์สถาบันเดิมทั้ง 6 สถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) และประการสำคัญคือ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขตที่มีความพร้อมและศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปี่ยมประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจาก มีสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ตั้งอยู่ในเขตอุบลราชธานี  และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และสามารถเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยายบาลศูนย์ขนาด 900 เตียง โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 32 แห่ง โรงพยาบาลพระศรีมหาพิ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7  (พ.ศ. 2535-2539) นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8  และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้ 1.เพื่อผลิจสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานกำหนด สนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง 2.เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ 3.เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพื่อการพี่งพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ 4.เพื่อให้บริการวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป 5.เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตำรับดั้งเดิมของไทยไว้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…

  • เปิดอาคารผู้ป่วยนอก

    ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยได้ เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารผู้ป่วยนอกวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี  รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ น.พ.ป่วน สุทธิพินิจนันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน    ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเพื่อใช้ในการให้บริการทางการรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพ  บริการทางการตรวจ        ทางห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป แหล่งอ้างอิง : รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า (ช)