ติดต่อเรา

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

E-mail : parinya.b@ubu.ac.th

โทร. 045-353138 โทร.ภายใน 1824