ภาพเก่าเล่าเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับพิธีไหว้ครู

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับวันไหว้ครู