เอกสาร

[caldera_form id=""]

เอกสารจดหมายเหตุ

รายการหน่วยงานเจ้าของเรื่องNumberเอกสาร
คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0001PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0002PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0003PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0004PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0005PDF
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีARCHD0006PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0007PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2561สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0008PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ 028/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0009PDF
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 816/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี, กองการเจ้าหน้าที่ARCHD0010PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 034/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0011PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 023/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0012PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 024/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0013PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 027/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0014PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ ที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0015PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ ที่ 024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0016PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ ที่ 020/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0017PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ ที่ 019/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Green office ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0018PDF
บันทึกข้อความ ที่ ศธ1529.10.1/0913 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขคำสั่งสำนักวิทยบริการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Green office ประจำปี พ.ศ.2562สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0019PDF
คำสั่งสำนักวิทยบริการ ที่ 002/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Green office ประจำปี พ.ศ.2562สำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0020PDF
บันทึกข้อความ ที่ อว1604.10.1/3369 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0021PDF
บันทึกข้อความ ที่ ศธ0529.10.4/884 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง สรุปการหารือเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบจัดเก็บข้อมูลและแผนดำเนินงานโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักวิทยบริการ, ฝ่ายหอสมุดARCHD0022PDF
บันทึกข้อความ ที่ อว1604.10.1/3155 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib 2.0 เป็น Walai AutoLib Ultimateสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0023PDF
บันทึกข้อความ ที่ อว 0604.10.2/3562 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแบบก่อสร้างแหล่งเรียนรู้และหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักวิทยบริการ, ฝ่ายหอสมุดARCHD0024PDF
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.10.1/3955 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอลาออกจากคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0025
บันทึกข้อความ ที่ อว 0604.2.3/3037 วันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานอธิการบดีARCHD0026
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ARCHD0027
บันทึกข้อความ ที่ อว 0604.10.1/2418 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักวิทยบริการ, สำนักงานเลขานุการARCHD0028PDF