อาคารข้อมูลท้องถิ่น

ความเป็นมาของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินงานจัดทำโครงการนิทรรศการ “หอประวัติมหาวิทยาลัย” ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542 ข้อ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในระยะเริ่มต้นควรจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน และเสนอให้การจัดการจดหมายเหตุเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุครบ 10 ปี (พ.ศ.2533-2543) จากหลักการและเหตุผลของโครงการ ได้กล่าวถึงผลสรุปของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความเป็นมาในรอบ 10 ปีได้ทั้งหมด จึงเห็นควรจัดเก็บรวบรวม และนำเสนอในรูปแบบของ หอประวัติมหาวิทยาลัย และในวัตถุประสงค์ของการจัดทำ หอประวัติ ยังได้ระบุถึง การจัดเก็บรวบรวม ศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป               

History