กำเนิดคณะศิลปประยุกต์และและสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาครัฐซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานอาชีพชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับแนวความคิดของรองศาตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและได้เริ่มดำเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ปีพุทธศักราช 2546 

การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปีพุทธศักราช 2547 โดยเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้สังคมยุคใหม่” เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เพื่อให้การจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533  และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

กำเนิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พุทธศักราช 2545”

12 มกราคม 2559 ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและดำเนินงานตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2537 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา คณบดี (ดำรงตำแหน่ง พุทธศักราช 2545- 2551) ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ภายใต้การเห็นชอบของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารหอพักแพทย์พยาบาลขนาด 112 ห้อง

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2550 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารวิทยาลัย ฯ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2552 และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

อาคารผู้ป่วยขนาด 100 เตียง

หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้งบประมาณ 62.9 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ การก่อสร้างได้สิ้นสุดสัญญาในปี  2554 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 24 ล้านบาท ทำให้อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2555

กำเนิดคณะบริหารศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้น

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ “ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเปิดสาขาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรม การบัญชี การเงิน และการธนาคาร ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มคนที่มีความสนใจ”

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2541  และในปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการจัดการตลาด

 

กำเนิดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่ 8 ( พุทธศักราช 2540-2544) ใน พุทธศักราช 2538 มีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย

และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ในสำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการออกแบบและทำการก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2538

และทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก 10 มิถุนายน 2540 หน้า 12 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 

มีเหตุผลในการประกาศ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบสารนิเทศหรือฐานข้อมูล  โดยมีนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กำเนิดคณะเภสัชศาสตร์

19 มีนาคม 2539

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 เริ่มตั้งแต่มีโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2535

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้วยการริเริ่มของรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ผนวกกับความสามารถของท่านคณบดีผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย   คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 สิงหาคม 2540

ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่  3 มิถุนายน  พุทธศักราช 2537 ) จึงถือเอา  วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 เป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการและรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 44 คน