วันจดหมายเหตุสากล 9 มิถุนายน

       วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกถือเป็นวันสำคัญที่จะประกาศให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2511

         สำหรับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินงานจัดทำโครงการนิทรรศการ “หอประวัติมหาวิทยาลัย” ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในระยะเริ่มต้นควรจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน และเสนอให้การจัดการจดหมายเหตุเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

           ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุครบ 10 ปี (พ.ศ.2533-2543) จากหลักการและเหตุผลของโครงการ ได้กล่าวถึงผลสรุปของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความเป็นมาในรอบ 10 ปีได้ทั้งหมด จึงเห็นควรจัดเก็บรวบรวม และนำเสนอในรูปแบบของ หอประวัติมหาวิทยาลัย และในวัตถุประสงค์ของการจัดทำ หอประวัติ ยังได้ระบุถึง การจัดเก็บรวบรวม ศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป               

Ubon Ratchatani College 1988 – 1989

General Information Ubon Ratchatani College Khon Kaen University 1988 – 1989

  Ubon Ratchathani College was established on September 30, 1987 under the administration of  Khon kean University. It is at present temporarily , Khon kean, and will be upgraded to an independent university situated on a new site in the province of Ubon Ratchathani in the near future.

The Northeastern region is the region where the local people have long faced many economical and social constraints and minimal educational opportunities. The government has thus seen the need to establish another university besides the university at Khon Kean, which is, at present the only state-owned university in the region and has certain limitations in providing more openings for local high school graduates. It is thought that the establishment of a new university will increase the opportunities for local people to receive a higher education and  provide more extension services for the alleviation of economic and social constraints.

Site

Ubon Ratchathani  province, a Northeastern province with a long educational and cultural heritage, serves as the center of the eastern zone of the Northeast. Because of the strong and enthusiastic support among the people of Ubon Ratchathani for the establishment of a new university in the province and other physical and cultural considerations, the government concluded that the province was ready for hosting a university to be constructed at the 10-11 kilometer marks on Warin Chamrap-Det Udom Road,  Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani  Province. The total area allocated is approxinately 5, 228 rais (836 ha)

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำเนียบอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 – 2542

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2545

ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2553

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) เป็นวาระแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 มีใจความตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง…”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ ) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ภาพจาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ (ในภาพขณะพระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต แก่ นายอมร รักษาสัตย์)

พระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถาบันอุดมศึกษาของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆ ในเวลาต่อมา

นับตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัอุบลราชธานีครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2536  ณ อาคารเรียนรวม 1  นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 16 จาก 24 สถาบันจากการลำดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พุทธศักราช 2534-2535 

Graduation by Parinya Boonsattha

อ้างอิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ร้อยเรื่องราวจากรั้วจามจุรี.ค้นคืน 14 ธันวาคม 2564 จาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2564).คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2536).พิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใน พ.ศ.2534-2535.

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.(2563).ทำไมจึงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย?.ค้นคืนเมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2564จาก https://mgronline.com/daily/detail/9630000081597