จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น แนะนำแหล่งข้อมูลและให้บริการแก่ผู้บริหาร หน่วยงานเจ้าของเอกสาร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจค้นคว้า เรื่องราวประวัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ทำให้ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอย่างสำคัญ

คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554

คู่มือและหลักสูตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554 เป็นหนังสือคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบและปรพกาศต่าง ๆ ของหลักสูตร แนวปฏิบัติและการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาที่ควรรู้

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำแนะนำเรื่องสำคัญที่นักศึกษาควรทราบ

คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556

คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นหนังสือคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขัอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน สำหรับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2552

หลักสูตรแผนการศึกษาประกอบด้วย หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นิทรรศการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ความเป็นมาสำนักวิทยบริการ

          สำนักวิทยบริการ เริ่มแรกก่อตั้งเป็นงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี  2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ตึกสถิติ ชั้น  2  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.2533  ( ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่107 ตอนที่ 131 หน้า  60 - 88) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทําการมาเปิดให้บริการ ณ พื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มแรกงานห้องสมุดสังกัดอยู่ในสํานักงานเลขานุการ  

Pages

Subscribe to จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราธานี RSS