Loading

การเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น: ฝึกงานด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง(Virtual Technology)

การเป็นแหล่งฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ เป็นพันธกิจหนึ่งของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้เปิดรับนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อฝึกงานหรือฝึกประสบ

อ่านต่อ...

นิทรรศการ “อุบลราชธานี” บนโลกเสมือนจริง

งานข้อมูลท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำนิทรรศการออนไลน์บนโลกเสมือนจริง “อุบลราชธานี” ขึ้น โดยเลือกใช้เว็บแอพลิเคชัน Spatial ในการพัฒนาและนำเสนอ ด้วยว่าเป็นเว

อ่านต่อ...

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ubon Repository ด้วย Google AppSheet

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้ Appsheet ของ Goog

อ่านต่อ...

การปรับเว็บไซต์ให้รองรับ SEO 2020

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มาแล้วระยะหนึ่งนั้น ในการดำเนินงานมีการติดตามการเข้

อ่านต่อ...

ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการข้อมูลท้องถิ่น

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการของงานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดทำโดย อุษา ผูกพัน

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่

อ่านต่อ...

การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ โดยได้นำหลัก SEO มาใช้ เพื่อให้ Search Engine ค

อ่านต่อ...