Loading

การเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น: ฝึกงานด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง(Virtual Technology)

การเป็นแหล่งฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ เป็นพันธกิจหนึ่งของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้เปิดรับนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อฝึกงานหรือฝึกประสบ

อ่านต่อ...

พรรณปลาลุ่มน้ำโขงที่พบในประเทศไทย

คู่มือจำแนกชนิดภาคสนาม พรรณปลาลุ่มน้ำโขงที่พบในประเทศไทย A field guide to fishes of the Thailand Mekong โดย ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ ดร. จรุงจิต กรุด

อ่านต่อ...

นิทรรศการ “อุบลราชธานี” บนโลกเสมือนจริง

งานข้อมูลท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำนิทรรศการออนไลน์บนโลกเสมือนจริง “อุบลราชธานี” ขึ้น โดยเลือกใช้เว็บแอพลิเคชัน Spatial ในการพัฒนาและนำเสนอ ด้วยว่าเป็นเว

อ่านต่อ...

ของเล่น แนวเล่นอีสาน

การเล่นของเด็กอีสานในสมัยก่อนนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย เด็ก ๆ จะนิยมออกมาเล่นด้วยกันที่ลานบ้าน ลานวัด มีการคิดสร้างสรรค์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสด

อ่านต่อ...

บุญกฐินฮีตเดือนสิบสอง

บุญกฐิน หรือบุญเดือนสิบสอง หนึ่งในฮีตฮอยท้องถิ่นอีสานเดือนสุดท้ายของปีทางจันทรคติ จัดเป็นสังฆกรรมประเภทกาลทานหรือการทานตามกาลสมัยตามพระวินัยบัญญัติเถร

อ่านต่อ...

Esan zone แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

Esan zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการท้องถิ่นอีสานและพื้นที่นั่งอ่าน บรรยากาศแบบพื้นบ้านอีสานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

อ่านต่อ...

ภาพเก่าหาดูยาก จาก “สมุดภาพอุบลราชธานี”

“สมุดภาพอุบลราชธานี” ประมวลภาพถ่ายเก่าและศิลปวัตถุสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือร่วมใจจากชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิมพ์โดยจังหวัดอุบลราชธาน

อ่านต่อ...