Loading

พรรณปลาลุ่มน้ำโขงที่พบในประเทศไทย

คู่มือจำแนกชนิดภาคสนาม พรรณปลาลุ่มน้ำโขงที่พบในประเทศไทย A field guide to fishes of the Thailand Mekong โดย ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ ดร. จรุงจิต กรุด

อ่านต่อ...

ภาพเก่าหาดูยาก จาก “สมุดภาพอุบลราชธานี”

“สมุดภาพอุบลราชธานี” ประมวลภาพถ่ายเก่าและศิลปวัตถุสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือร่วมใจจากชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิมพ์โดยจังหวัดอุบลราชธาน

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ กรณีศึกษาจากหอไตรหนองขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

หอไตรหนองขุหลุ หอพระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่กลางหนองขุหลุ หนองน้ำที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หอไตรนี้มีความงดงามโดดเด่นด้วย

อ่านต่อ...

ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ผ้ากาบบัว คือ ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห

อ่านต่อ...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง

งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อำเภอศรีเ

อ่านต่อ...

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิจัยโดย รองศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา และคณะ บทคัดย่อ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Dev

อ่านต่อ...

ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในแถบจังหวัดอุบลราชธานี 2 ช่วง คือสมัยก่อนเมืองพระนคร และสมัยเมืองพระนคร โดยมีหลักฐานสำคัญคือ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที

อ่านต่อ...