Loading
ภาพเก่าอุบลราชธานี

ภาพเก่าหาดูยาก จาก “สมุดภาพอุบลราชธานี”

“สมุดภาพอุบลราชธานี” ประมวลภาพถ่ายเก่าและศิลปวัตถุสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือร่วมใจจากชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิมพ์โดยจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวาระ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” บรรณาธิการ โดย อเนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานีจากภาพเก่าที่หาดูยาก รวบรวมไว้แล้วโดยแบ่ง เนื้อหาออกเป็น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพเก่าอุบลราชธานียุคแรก ภูมิสถานบ้านเมือง เหตุการณ์และกิจกรรมสัมพันธ์ ประเพณีและวิถีชีวิต ผู้คนเมืองอุบลราชธานี คณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี มรดกเมืองอุบลราชธานี