Loading

Esan zone แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

Esan zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการท้องถิ่นอีสานและพื้นที่นั่งอ่าน บรรยากาศแบบพื้นบ้านอีสานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน อาทิ เทียนพรรษา หนังประโมทัย เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา สถาปัตยกรรม และอื่น ๆ จัดแสดงไว้ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เปิดให้บริการในวัน เวลาราชการ