แหล่งเรียนรู้..บ้านสมพรรัตน์

บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งรวบรวมช่างทอผ้าและแหล่งผลิตผ้าไหมพื้นบ้านคุณภาพดี ชาวบ้านสมพรรัตน์ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไว้ได้เป็นอย่างดี และถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ไปสู่ลูกหลานเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดต่อไป ชาวบ้านสมพรรัตน์มากกว่าร้อยละ 90 ยึดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเป็นหลัก มีประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น จนไปที่ยอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้ากลุ่มอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ เทคนิควิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสมพรรัตน์ นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมให้เศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น