Loading
ธรรมาสน์อีสาน

ธรรมาสน์อีสาน

หนังสือธรรมาสน์อีสาน รวบรวมข้อมูลธรรมาสน์หรือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการเทศนาโปรดพุทธบริษัทเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพระ งานเทศมหาชาติหรือเทศผะเหวด ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน ข้อมูลธรรมาสน์แต่ละอันประกอบด้วย รูปแบบ ลวดลาย คติความเชื่อ และสถานที่ตั้งของธรรมาสน์ในภาคอีสานกว่า 60 อัน มีทั้งธรรมาสน์แท่นหรือเตียง ธรรมาสน์ตั่ง และธรรมาสน์ยอด จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธรรมาสน์อีสาน
Download Fulltext