Loading
ความเชื่อในพุทธศาสนา

การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานตามวัดทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการผสมผสานความเชื่อทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี  จากการการศึกษาข้อมูลจากวัดฝ่ายมหานิกายจำนวน 9 วัด วัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย 6 วัด ที่อยู่ในอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ “การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดในอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”  โดย รศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม และคณะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การผสานความเชื่อทางศาสนา
Download Fulltext