Loading
ธุงอีสาน

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เนื้อหาในหนังสือธุงอีสาน ประกอบด้วย ความเป็นมา ความเชื่อและลักษณะธุง แหล่งผลิตธุง การวิเคราะห์ การอนุรักษ์ และสืบสานธุง กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนาธุงบ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และบทสรุป อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มของธุงอีสาน

ธุงอีสาน2561
Download Fulltext