Loading
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำ วารสารความหลายหลายทางวัฒนธรรม หรือ Journal of Cultural Diversity ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ ของไทย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน เนื้อหาที่เผยแพร่ในวารสารนั้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วอย่างน้อย 2 คน สามารถนำไปเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และอ้างอิงได้

โดยคณะฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวมรวมและเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาไว้ มีวารสารกว่า 10 ฉบับ มีเนื้อหาในวารสารกว่า 150 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ PDF ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มของวารสารแต่ละเล่มได้แต่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ที่  https://culturalscience.msu.ac.th/journal/

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม