Loading
ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ.

ประชุมและศึกษาดูงานเพชรบุรี คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ณ มสธ.

ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีนายชัยวัฒน์ น่าชม เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการประชุม

ในการประชุมคณะทำงานฯ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา และโครงการใหม่ที่คณะทำงานจะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานฯ ได้วางไว้

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ.

จากการประชุมที่ผ่านมา คณะทำงานแต่ละสถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ มีหลายสถาบันได้นำความรู้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง จนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ขึ้น คณะทำงานจึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ ประกาศเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคล ซึ่งแนวปฏิบัตินี้จะถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 แห่ง ได้แก่

การทำนา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เป็นตัวอย่างของการทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น เรื่อง การทำนา ซึ่งมีทั้งแบบนาโยน และนาดำ โดยให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดเป็นผู้ร่วมกิจกรรม โดยนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องขั้นตอนและวิธีการทำนาจากชาวนาตัวจริงแล้ว ยังจัดให้มีการแข่งขันการทำนาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ.

ศึกษาดูงานปูนปั้น บ้านช่างทองร่วง หรือ อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ งานปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งงานปูนปั้นนี้เป็นงานศิลปะโบราณที่พบได้ในงานกลุ่มพุทธศิลป์ เช่น พระพุทธรูป ส่วนประกอบสำหรับประดับสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น หน้าบัน ฐานเจดีย์ ฐานพระพุทธรูป

ภายในบริเวณบ้านได้จัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำปูนปั้นแบบโบราณ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ทั้งวัสดุ วิธีการและขั้นตอนการทำปูนปั้นแบบโบราณไว้  มีอาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ และลูกศิษย์ เป็นวิทยากร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานเชิงช่างและศิลปะของจังหวัดเพชรบุรีไว้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ.

การศึกษาดูงานเรื่องไทยทรงดำ ณ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม  ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชนกลุ่มไทยทรงดำไว้ อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ผู้เป็นเจ้าของ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยการอธิบายเรื่องราวจากสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมด้วยการแสดงให้เห็นจริงในบทบาทต่าง ๆ  นอกเหนือจากนั้น ยังมีตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผู้ที่จะทำการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่าง ๆ นั้น ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักย้ำให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้การนำเสนอข้อมูลผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนไปจากความจริงที่เป็นอยู่

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. มหประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ. ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น 1/2562 มสธ.