Loading

ประชุมอำนวยการ PULINET ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 3/2562 โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม SEC202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

PULINET เป็นข่ายงานที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จากความร่วมมือที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว จนเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น การจัดให้มีการประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ การจัดทำวารสาร PULINET Journal เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้นำเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดในสภาวะที่มีการเติบโตและการแข่งขันทางเทคโนโลยีสูงอย่างในปัจจุบันได้ รวมทั้งความร่วมมือในการจัดทำระบบการค้นหาและการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน การสร้างอำนาจในการต่อรองการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

รูปแบบการจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเน้นการจัดประชุมแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางขององค์กรสีเขียวแล้ว ยังจัดอาหารและเครื่องดื่มด้วยอาหารพื้นบ้านของเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมการกินของชาวอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้รับมอบหมายให้นำผู้เข้าร่วมประชุมไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสถานที่ที่จัดให้ผู้เข้าประชุมได้ไปทัศนศึกษา ได้แก่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหม “กาลครั้งหนึ่ง” วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดพระธาตุหนองบัว งาน “เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน” และวัดหนองป่าพง

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมทัศนศึกษาทุกท่านจะประทับใจและกลับมาเยี่ยมเยียนอุบลราชธานีอีกครั้ง

ถ่ายภาพโดย พัสกร อยู่สอน