คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วัชรพงษ์ วัฒนกูล  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2541.  การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล.  2545.  การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก. PDF icon Thavorn_Supaprom.pdf (516.3 KB)
ธีระพล บันสิทธิ์, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง. PDF icon Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2543.  ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน. PDF icon Kriangkri_Choprakan.pdf (4 MB)