คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is อารี วังมณีรัตน์  [Clear All Filters]
2547
PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, & นิธิมา สุทธิพันธุ์. (2547). น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)