คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อารี วังมณีรัตน์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, & ณรงค์ชัย จักษุพา. (2548). การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Retrieved from http://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b59636/abstract.pdf
PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, & นิธิมา สุทธิพันธุ์. (2547). น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)
PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)