คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อารี วังมณีรัตน์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา.  2548.  การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
นัทที พัชราวนิช, นิตยา บุญทา, อารี วังมณีรัตน์.  2547.  การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Natee_Patcharawanich.pdf (4.28 MB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, อารี วังมณีรัตน์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.  2544.  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
บัวนัส วงษ์สุด, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, อารี วังมณีรัตน์, ฐิติเดช ลือตระกูล, กุสุมา จิตแสง.  2546.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก. PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2547.  น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)
วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง, กรชนก แก่นคำ, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, อารี วังมณีรัตน์, ทรงพร จึงมั่นคง, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์.  2547.  ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร.
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)