Loading

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทาง

อ่านต่อ...

สีสันวันแห่งความสำเร็จบัณฑิต ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 ในการนี้งานข้อมูลท้องถิ่นฯ

อ่านต่อ...

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป ขึ้น ซึ่งสารสนเทศนี้ได้จากการสัมภาษณ์ และเรียนรู้จากชาวบ้านเป

อ่านต่อ...

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำ

อ่านต่อ...

ผู้หญิงในนวนิยายเขมร

หนังสือ “ผู้หญิงในนวนิยายเขมร” โดย ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องมาตาธิปไตยในสังคมเขมร ผู้หญิ

อ่านต่อ...