Loading
การทำธูป พันประทีป ธูปพัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป ขึ้น ซึ่งสารสนเทศนี้ได้จากการสัมภาษณ์ และเรียนรู้จากชาวบ้านเป้า ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน และชาวบ้านเป้ามีความพยายามที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ในวิถีวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำ วัตถุประสงค์ในการทำว่ามีอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนบ้านเป้าอย่างไร 

วีดีทัศน์นี้เผยแพร่ผ่าน ช่อง Youtube ของงานข้อมูลท้องถิ่น และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ "สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี"