Loading
การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในโครงการค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้แนะนำการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ และพาเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขงในห้องนิทรรศการโขง ชี มูล ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้จะมีเวลาน้อยนิดแต่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานข้อมูลท้องถิ่นฯ และสำนักวิทยบริการจะได้ให้บริการสารสนเทศแก่น้อง ๆ อีกครั้งในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้บริการห้องสมุด-ข้อมูลท้องถิ่น-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี