Loading

วิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดทำเป็นสารสนเทศเผยแพร่ในรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อให้เรียนรู้ได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยเนื้อหาประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรายได้และสร้างงานให้แก่ชุมชน ได้แก่ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม จัดทำโดย นายเทวิน ศรีดาโคตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าไปเรียนรู้ได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esanvdo/

vdo-wisdom3