Loading

ช่างเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานช่างทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเภทเทียนแสลักและเทียนติดพิมพ์ นำเสนอในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และวีดีทัศน์ จัดทำโดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย และคณะ …อ่านต่อ

candle-handicraft2