อาคารเรียนรวม 4

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 4 เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 3,715 ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอนวิชาบรรยาย และเป็นห้องพักอาจารย์ ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2540-2542) วงเงินโครงการทั้งสิ้นของโครงการ 33,000,000 บาท (รายงานประจำปี 2539-2540 มหาวิทยาลัย , หน้า 125)

CLB 4 อาคารที่เล่นกับแสงระบบโครงสร้างเสาและคาน ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บันไดหลักส่วน Lecture และส่วน Auditorium ผนังที่แยกออกจากันนั้นจะช่วยให้ลมและการถ่ายเทความร้อนระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น แสงเงาที่ลอดลงมาระหว่างกัน ทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมภายนอก อีกทั้งยังช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง บล็อคซีเมนต์แบบรูถูกนำมาใช้ทั่วอาคารทำหน้าที่เป็นผิวหนังอาคาร ป้องกันแสงแดดโดยตรงและปิดบังความไม่เรียบร้อยของแอร์แบบ Split type สีสดใสจากแม่สีถูกนำมาตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศ และสื่อสารจากผู้ใช้อาคาร และแสงเงาที่สาดส่องลงมาตามช่วงเวลาในแต่ละวันทำให้เกิดความรู้สึก ถึงการเคลื่อนไหวของแสงเงาที่ชวนติดตาม