พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ฯพณฯพลโทดวงใจ พิจิต

พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แด่ ฯพณฯพลโทดวงใจ พิจิต รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553