ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นประธานในการรดน้ำขอพร