ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 – 2542

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2545

ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2553

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน