พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) เป็นวาระแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 มีใจความตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง…”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ ) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ภาพจาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ (ในภาพขณะพระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต แก่ นายอมร รักษาสัตย์)
พระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถาบันอุดมศึกษาของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆ ในเวลาต่อมา
นับตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัอุบลราชธานีครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2536  ณ อาคารเรียนรวม 1  นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 16 จาก 24 สถาบันจากการลำดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พุทธศักราช 2534-2535 
อ้างอิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ร้อยเรื่องราวจากรั้วจามจุรี.ค้นคืน 14 ธันวาคม 2564 จาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2564).คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2536).พิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใน พ.ศ.2534-2535.

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.(2563).ทำไมจึงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย?.ค้นคืนเมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2564จาก https://mgronline.com/daily/detail/9630000081597