ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางเมตร

7 พฤศจิกายน 2540

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากร การเรียนการสอน ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2538-2540) งบประมาณ 57,000,000 บาท

13 ธันวาคม 2540