สระว่ายน้ำยอดเศรณี

สระว่ายน้ำยอดเศรณี ก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีคนแรก และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อท่าน จึงขออนุญาตใช้ชื่อสระว่ายน้ำแห่งนี้ว่า "สระว่ายน้ำยอดเศรณี"

สระว่ายน้ำยอดเศรณี ก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีคนแรก และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อท่าน จึงขออนุญาตใช้ชื่อสระว่ายน้ำแห่งนี้ว่า “สระว่ายน้ำยอดเศรณี”

เป็นสระน้ำที่มีขนาดมาตรฐาน ขนาดความกว้าง 21 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 8 ลู่ว่าย บรรจุน้ำ 1,680 ลบม. สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2543 ใช้งบประมาณ 27,188,704 บาท

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนด้านกีฬา เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ภายในตัวอาคารสระว่ายน้ำประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องสำนักงาน ห้องพัก คณะกรรมการ ห้องออกกำลังกาย ห้องปฐมพยาบาล ฯลฯ ส่วนระบบน้ำใช้ระบบหมุนเวียนของน้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยน้ำที่ล้นจากสระจะไหลผ่านเข้าสู่ระบบเครื่องกรองน้ำเพื่อได้น้ำที่สะอาดกลับมาใช้อีก (สาร ม.อบ. เดือนมกราคม 2544, หน้า12)