ชุมชนข้างเคียง

บริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้ อยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 8 ก.ม. ตามทางหลวงแผ่นดิน สายวารินชำราบ-เดชอุดม (ประมาณ 10 ก.ม. จากตัวจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ปัจจุบันเป็นที่สาธาณะประโยชน์ 3 แปลง ติดต่อกัน

โดยมีด้านทิศตะวันตกของพื้นที่อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินเป็นระยะทางประมาณ 1 ก.ม. รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,875 ไร่ อยู่ในเขต 4 ตำบล คือ 1.ตำบลคูเมือง 2.ตำบลธาตุ 3.ตำบลคำขวาง 4.ตำบลโพธิ์ใหญ่

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในบริเวณโดยรอบพื้นที่หมู่บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีความหนาแน่นปานกลาง ได้แก่ บ้านศรีไค บ้านแมด บ้านมุ่งมั่น บ้านคำลือชา บ้านโพธิ์ออก บ้ารร่องก่อ บ้านแฮ บ้านหนามแท่ง บ้านวัด บ้านบัว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีทำนา ทำไร่ และมีระบบเศรษฐกิจ-สังคม ผูกพันกับตัวอำเภอวารินชำราบ และตัวจังหวัดอุบลราชธ่านี ทั้งนี้เนื่องจากการคมนาคมติดต่อค่อนข้างสะดวก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2530).  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่ด้านวิศวกรรม, หน้า 1