กำเนิดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อกำเนิดในรูปโครงการชื่อว่า ” โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2547

ภาพจาก รายงานประจำปีคณะนิติศาสตร์ 2559

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”  โดยมีนายสมบัติ  วอทอง เป็นผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

และในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์