กำเนิดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาครัฐซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานอาชีพชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับแนวความคิดของรองศาตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและได้เริ่มดำเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ปีพุทธศักราช 2546

การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปีพุทธศักราช 2547 โดยเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้สังคมยุคใหม่” เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตึกเขียว สถานปฏิบัติการของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อให้การจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533  และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา