พิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ แด่ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2546 เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จฯ

เจ้าชายอากิชิโน ประสูติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน คริสตศักราช 1965 พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกาคุชูอิน จากประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโทสาขาสัตววิทยา จากวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกสาขาปักษีวิทยา จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูงแห่งคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าชายอากิชิโนตัวทรงศึกษาเรื่องปลาจากการทรงงานในประเทศไทย ร่วมกับคณะนักวิชาการทางประมงของไทย โดยให้ความสนใจพันธ์ปลาในลุ่มน้ำโขงเป็นพิเศษ และได้เสด็จทรงงานในภาคอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีหลายครั้ง

ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศญี่ปุ่น ในการผลิตนักวิจัย ในระดับปริญญาเอก ทุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยแห่งชาติกับองค์การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นในด้านการศึกษา และการวิจัยด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ทุนอบรมพัฒนาวิชาการผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น

จากการที่เจ้าชายอากิชิโน ทรงมีพระปรีชาสามารถทางวิชาการดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในฐานะผู้นำทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะทรงมีบทบาทในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทั้ง 2 ประเทศ และได้นำความรู้จากผลงานของพระองค์ไปเป็นแนวทางในการศึกษาโดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ได้นำเอาผลการศึกษาอันมีคุณค่าทางวิชาการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย และการจัดการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยภาควิชาประมง และภาควิชาสัตวศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ เกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2546 และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป

อ้างอิง
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546-2548