มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับราชวงศ์ญี่ปุ่น

ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์(เกษตรศาสตร์)

ยอกรประณตน้อม มะลิพร้อมศิระกราน

เฉลิมราชกุมาร จุฑาเกล้าญี่ปุ่น-ไทย

ปรีชาวิทยาศาสตร์ ก้องประกาศเกียรติเกริงไกร

เชื่อมแผ่นดินสองดวงใจ ด้วยพระอัจฉริยา

ผืนภพญี่ปุ่น-สยาม เชื่อมฟ้างามของสองหล้า

อาศิรวาทบูชา มิ่งขวัญข้าฯ ชาวอุบล

(นายบุณยสฤษฏ์ เอนกสุข ร้อยกรอง)

ผลิตโดย ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี