เพลงม.อุบลของเรา

คำร้อง ทำนอง ประดิษฐ์ แสงใส

สร้างดนตรี- เรียบเรียง ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง ปุกกี้-วิรังรอง อุดมศิลป์

จังหวะ สโลว์โซล

ดุจดาว เด่นประกาย เพริศพริ้ง แพราพรายดูสดใส

ยิ่งมองดูคราใด คิดถึงเมื่อคราวได้พบกัน

เรียนนั่งด้วยกัน ผูกพันด้วยจริงใจ

กิจกรรมเราพร้อมทำ ต่างคนมุ่งหวังสถาบันก้าวไกล

ในสิ่งที่หวังและตั้งใจ เราร่วมกันสร้างสรรค์ไทย *

เรา ม.อุบล มองก้าวไกล เราร่วมใจพร้อมกันเสมอ

เรา ม.อุบล ช่วยสังคม จะทำเพื่อสังคม

เหนื่อยกายนั้นเราทน ทุกคน เพื่อชนชาวไทย

เลิศล้ำด้วยเทคโนโลยี ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นของไทย

ของไทยเรา มีช่วยสร้างโลกสวยงาม

จรรโลง พงศ์ชาติไทยไว้มั่น สิ่งหวัง และตั้งใจ

ม.อุบล ในใจทุกคนฝันใฝ่ ศึกษาพัฒนา

ให้ก้าวไปไกล ดังฝัน (ซ้ำ*)