พ่อใหญ่ ม.อุบลฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี)

เบื้องหลังความพยายามในการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี จนกระทั่งมี
ราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา