กว่าจะมาเป็น ม.อุบลฯ

ในอดีตสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับมีเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงสถานที่เดียว ผู้ปกครองจำเป็นต้องส่งนักศึกษาไปเรียนในที่ห่างไกล