เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำร้อง  อโศก สุขศิริพรฤทธิ์ (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์)

ทำนอง  เสถียร ปานคง (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์)

สร้างดนตรี-เรียบเรียง  ธนกฤต จงจิตต์ และ สุเทพ ดาพันธ์

ผู้ขับร้อง โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นามมหาวิทยาลัย…อุบลราชธานี             สมเกียรติศักดิ์ศรี…เป็นที่เทิดทูนศรัทธา

ธงสีเหลืองสด…งดงามเป็นสง่า               สถานศึกษา…พัฒนาความรู้กว้างไกล

ร่มกันเกราของเราดูเด่น                          สมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจ

สร้างความก้าวหน้า หลักวิชาที่ให้           ภาคภูมิหทัย ได้เรียนร่วมสถาบัน

ใต้ร่มกันเกรา พวกเราทุกคน                   ชาว ม.อุบลรักกัน ไว้มั่น

เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี                    เชิดชูบูชา…สถาบันเราแห่งนี้                 

ด้วยความรักสามัคคี..มิตรไมตีแห่ง ม.อุบล

(ซ้ำ)

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดิม)

คำร้อง ทำนอง ขับร้องโดย กรมประชาสัมพันธ์  

อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

เสถียร ปานคง

จำนงศักดิ์ แดงพันธ์ ,

พรพรรณ ค้าผล  

จัดทำโดย        ฝ่ายเทศโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี