กำเนิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พุทธศักราช 2545”

 12 มกราคม 2559 ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและดำเนินงานตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2537 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา คณบดี (ดำรงตำแหน่ง พุทธศักราช 2545- 2551) ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ภายใต้การเห็นชอบของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารหอพักแพทย์พยาบาลขนาด 112 ห้อง

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2550 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารวิทยาลัย ฯ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2552 และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

อาคารผู้ป่วยขนาด 100 เตียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้งบประมาณ 62.9 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ การก่อสร้างได้สิ้นสุดสัญญาในปี  2554 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 24 ล้านบาท ทำให้อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2555