กำเนิดคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้น

อาคารอเนกประสงค์ ที่ตั้งของคณะบริหารศาสตร์

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ “ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเปิดสาขาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรม การบัญชี การเงิน และการธนาคาร ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มคนที่มีความสนใจ”

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2541  และในปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการจัดการตลาด

ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ คณะบริหารศาสตร์