กำเนิดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่ 8 ( พุทธศักราช 2540-2544) ใน พุทธศักราช 2538 มีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย

อาคารที่ตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ในสำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการออกแบบและทำการก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2538

และทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก 10 มิถุนายน 2540 หน้า 12) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540

มีเหตุผลในการประกาศ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบสารนิเทศหรือฐานข้อมูล  โดยมีนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ