วันจดหมายเหตุสากล 9 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกถือเป็นวันสำคัญที่จะประกาศให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2511

สำหรับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินงานจัดทำโครงการนิทรรศการ “หอประวัติมหาวิทยาลัย” ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในระยะเริ่มต้นควรจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน และเสนอให้การจัดการจดหมายเหตุเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุครบ 10 ปี (พ.ศ.2533-2543) จากหลักการและเหตุผลของโครงการ ได้กล่าวถึงผลสรุปของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความเป็นมาในรอบ 10 ปีได้ทั้งหมด จึงเห็นควรจัดเก็บรวบรวม และนำเสนอในรูปแบบของ หอประวัติมหาวิทยาลัย และในวัตถุประสงค์ของการจัดทำ หอประวัติ ยังได้ระบุถึง การจัดเก็บรวบรวม ศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป