อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

15 มกราคม พุทธศักราช 2540

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ปรับสถานภาพเป็นคณะศิลปศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผนที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)

เพื่อทำการผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาที่ขาดแคลน อาทิ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการตลาด สาขาท่องเที่ยว สาขาการสอนภษาอังกฤษ สาขาอินโดจีนศึกษา โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2540 

24 มีนาคม พุทธศักราช 2543

แนวคิดการออกแบบ – ลักษณะทั่วไปของอาคาร เป็นอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น ตอกเสาเข็ม ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ขนาดพื้นที่โดยรวม 6,400 ตร.ม. วงเงินค่าก่อสร้าง – ค่าก่อสร้างประมาณ 72,900,000 บาท (เจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)