ก้าวแรกของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นที่เกิดจากการที่ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดความยากจนและความล้าหลังทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง  การบริการและการพัฒนา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกเน้นไปที่การผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชะลอการผลิตบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำให้เอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดขอบเขตภาระงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมไว้ว่า “สถาบันภาษาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่ในด้านบริการการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ  โดยไม่ผลิตบัณฑิตในสาขาของตนเอง และมีหน้าที่ในการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาคารสถาบันภาษาฯ มิถุนายน 2536 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 ตุลาคม 2537 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งเตรียมเพื่อเปิดสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2536 และ 2537 ตามลำดับ ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 มกราคม 2540 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทั้งนี้ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 ได้แบ่งส่วนราชการภายในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ดังนี้

                                        1.สำนักงานเลขานุการ

                                        2.ภาคงานสอนวิชาภาษา

                                        3.ภาคงานสอนวิชามนุษยศาสตร์

                                        4.ภาคงานสอนวิชาสังคมศาสตร์

15 มกราคม 2540 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา