ห้วยกอ

ห้วยกอ เป็นทางน้ำธรรมชาติสายนี้ไหลผ่านบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ลำห้วยส่วนที่ผ่านพื้นที่นี้ มีระยะทางประมาณ 1 ก.ม.

28 พฤศจิกายน 2530 ด้านเหนือติดห้วยกอ (มองไปทางทิศใต้)

มีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร จะขาดเป็นช่วง ๆ ในบริเวณที่ชาวบ้านระบายน้ำเข้าแปลงนา ลำห้วยนี้จะมีน้ำไหลเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูฝน ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำไหล ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตั้งวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงลำห้วยนี้เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ สำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2530).  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่ด้านวิศวกรรม, หน้า 17